Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Étkezési térítési díjak 2020. szeptember 1-jétől

Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 540 Ft
Napközi 50 %-os 270 Ft
Menza (ebéd) 335 Ft
Menza 50 %-os 170 Ft

 

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriuma utasítja a Cogito Általános Művelődési Központ főigazgatóját, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és az ennek végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység tanulóinak térítési díját és tandíját a következők szerint állapítsa meg:

1) Az intézményegységben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az 1. számú mellékletben meghatározott díjalap, melynek meghatározása minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összegének figyelembevételével történik.

2) Az intézményegység tanulója a Vhr. 34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 15,49%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (10000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
b) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 17,04%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (11000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 6,42 %-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (12000 Ft/év)
b. 18,74%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (35000 Ft/év)
d) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 15,52%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (29000 Ft/év)
b. 21,41%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (40000 Ft/év)

3) Az intézményegység tanulója a Vhr. 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tandíjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) második tanszak esetén a díjalap
a. 23,24%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (15000 Ft/év)
b. 19,81%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (37000 Ft/év)
c. 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (25800 Ft/év csoportos, 74700 Ft/év egyéni zene tanszakon)
b) ha a tanuló másik művészeti iskolában fizet térítési díjat, a díjalap
a. 57,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (37000 Ft/év)
b. 50,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (94000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap
a. 61,96%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (40000 Ft/év)
b. 55,14%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (103000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)

4) Mentesül a térítési illetve tandíjfizetési kötelezettség alól az a tanuló, aki
a) A Nkt. szerint hátrányos helyzetű,
b) állami gondozott,
c) speciális nevelési igényű, és ezt igazolja

5) A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj kedvezmény illeti meg, melynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 83,89%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 84,96%-a (Fizetendő: 10400 Ft/év csoportos, 28100 Ft/év egyéni zene tanszakon)
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetén
b. ha a tanuló tartósan beteg
c. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
d. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
e. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
b) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 94,58%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a (Fizetendő: 3500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 88,38%-a (Fizetendő: 7500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c. ha a tanuló tartósan beteg
d. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
e. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
f. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet a kérelem benyújtását kővető 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.
Évfolyamát elégtelen tanulmányi eredménye miatt megismételni kényszerülő tanuló térítési díj kedvezményt nem kaphat, de a 4) pontban felsorolt mentességi esetekben díjfizetési kötelezettség továbbra sem terheli.

6) Ha a tanuló több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy az intézményegységben több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.

7) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával ezer forinttal, az 5) pontban meghatározott kedvezmények esetén száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. Amennyiben a kerekítés következtében a díj mértéke a jogszabályi minimális szint alá kerülne, azt a kerekítés összegét a szintet közvetlenül elérő vagy azt meghaladó, száz forinttal osztható összegre kell emelni.

8) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor, a jogviszony és a tanszak alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

9) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesítse a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmaradásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

10) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével hívja fel a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

11) A térítési díj befizetésének módjáról a főigazgató rendelkezzen.

Ez a határozat a 2020/2021. tanévre érvényes.

Salgótarján, 2020. augusztus 31.

Hári Ildikó Erika

kuratóriumi elnök