Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam:

 • kizárólag a tanult anyag gyakorlását szolgáló feladatok
 • hétvégére és szünidőre nem adható plusz feladat
 • gyűjtőmunka csak olyan dokumentumokból kérhető, amelyek az iskolai könyvtárban megtalálhatók

5-8. évfolyam:

 • az írásbeli házi feladat
 1.   a tananyagot begyakoroltatja
 2.  a régi ismeretet feleleveníttetheti
 3. c)      az új ismeretet előkészíttetheti
 • hétvégére és szünidőre legfeljebb gyűjtőmunkaként adható plusz feladat
 • a gyűjtőmunka nem számonkérhető, jó vagy jeles érdemjeggyel értékelhető, elfogadásáról a tanuló dönthet
 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
 • A tanulók értékelésének dokumentálása:Egységesen alkalmazzuk a következő színjelölést:
  • Témazáró dolgozatok: piros szín;
  • Szóbeli és írásbeli feleletek, röpdolgozatok: kék szín;
  • Egyéb érdemjegy (gyűjtőmunka, kiselőadás, külalak, pontok): zöld szín;
  • Az osztályzatot egyidejűleg írjuk be a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba.
  • A tájékoztatóban jelöljük a felelet témáját, a dolgozat tárgykörét.
  • Dolgozatokat mindenkinek a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítania (maximum 2 hét), és értékeléssel együtt a tanulónak átadni, majd visszagyűjteni. A dolgozat értékelését a tanuló a kijavított dolgozatán megnézi, ha nem ért valamit, kérdezhet. A kisdolgozatokat a tanulók az értékelés után visszakapják, a nagydolgozatokat 1 évig megőrizzük.
  • A nagydolgozatok javítása közösen, a típushibák, alapfogalmak megbeszélésével történik. A hibás feladatokat mindenki megoldja újra.
  • A dolgozat értékeléséről a szülő az ellenőrző útján értesül, a kisdolgozatok kijavítását otthon ellenőrizheti, a nagydolgozat javítását megnézheti az iskolában a szaktanár fogadóóráján.
  • Egy hónappal a félév értékelése előtt a szülőt tájékoztatni kell arról, ha gyermeke bukásra áll (a minimumkövetelményeket nem tudja teljesíteni).
  • A félévi jegyeket a naplóban, valamint az ellenőrző könyvben dokumentáljuk.
  • A szaktanárok az osztályozó értekezlet előtt zárják le az egyes tantárgyak jegyeit.
  • Az év végi osztályzatok a naplóban, a bizonyítványban, valamint a törzskönyvben kerülnek dokumentálásra.

  Egy tanítási napon íratható témazárók száma: 1-4. évfolyamon 1; 5-8. évfolyamon maximum 2.